در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
هموطنان محترم صفحه آگهی کاملترین سایت نیازمندی 100% رایگان محیطی را برای شما بوجود آورده که به راحتی خرید و فروش بی واسطه داشته باشین ( رهن و اجاره ) (خرید و فروش خانه و آپارتمان ) ( خرید و فروش خودرو ) ( خرید و فروش لوازم برقی ) ( لوازم منزل ) ( خرید و فروش تابلوهای نقاشی ) وسایل نو و دست دوم و غیره ....... داشته باشین . ( صفحه من / صفحه آگهی )

درج آگهی رایگان

فروش مواد شیمیایی

فروش مواد شیمیایی

آگهی رایگان
  • برای کسب و کار متفرقه
  • قیمت کل : 56,161,565,165,161,512,960 تومان
  • نوع : ارائه
  •  email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
  •    تهران پاسداران
  • 34 بازدید
شیمیایی مجد
واردکننده وتوزیع کننده مواد اولیه آزمایشگاهی

ا د ت آ دو سدیمی Ethylene Diamine Tetraacetic Acid DiSodium (EDTA NA2)
ا د ت آ چهار سدیمی Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Tetrasodium (EDTA.Na4)
سولفات نیکل Nickel(II) sulfate (hexahydrate) 10101-97-0 NiSO4(H2O)6
فریک کلراید Iron(III) chloride FeCl3
سدیم هیدروکساید Sodium hydroxide (Granola) 1310-73-2 NaOH
سدیم نیترات Sodium nitrate 7631-99-4 NaNO3
دی پتاسیوم فسفات Dipotassium phosphate 7758-11-4. K2HPO4
تری سدیم فسفات Trisodium phosphate (TSP) 7601-54-9 Na3PO4
پلی اکریل آمید آنیونیک Anionic polyacrylamide ‎9003-05-8 ‎(C3H5NO)n
کبالت نیترات Cobalt(II) nitrate 10141-05-6 Co(NO3)2
سدیم هیپو فسفیت Sodium hypophosphite 10039-56-2 NaPO2H2
دی سدیم فسفات Disodium phosphate (DSP) Na2HPO4
سدیم گلوکنات Sodium gluconate 527-07-1 C6H11NaO7
سدیم سیترات Trisodium citrate "68-04-2
6132-04-3 (dihydrate)
6858-44-2 (pentahydrate)" Na3C6H5O7
روی سولفات Zinc sulfate "7733-02-0
7446-19-7 (monohydrate)
13986-24-8 (hexahydrate)
7446-20-0 (heptahydrate)" ZnSO4
پلی آلومینیوم کلراید Polyaluminum Chloride (PAC) 1327-41-9 / 39290-78-3 Aln(OH)mCl3n-m
گوگرد گوگرد Sulfur S
سیلیکون کارباید 120-400-600-800-1200 Silicon carbide (SiC) 409-21-2 CSi
پتاسیم کلراید Potassium chloride 7447-40-7 KCl
پتاسیوم هیدروکساید Potassium hydroxide 1310-58-3 KOH
زانتان گام Xanthan gum 11138-66-2 C35H49O29 (monomer)
پکتین Pectin
پتاسیوم سوربات Potassium sorbate 24634-61-5 C6H7KO2
مالیک اسید Malic acid 6915-15-7 C4H6O5
سدیم بنزوات Sodium benzoate 532-32-1 C7H5NaO2
پلی اکریل آمید Polyacrylamide (C3H5NO)n
نمک راشل Potassium sodium tartrate tetrahydrate(Rochelle salt) 304-59-6 KNaC4H4O6·4H2O
نیترات سرب Lead nitrate Pb(NO3)2
پتاسیوم دی هیدروژن فسفات Potassium dihydrogen phosphate 7778-77-0 KH2PO4
پتاسیوم پر منگنات Potassium permanganate 7722-64-7 KMnO4
آمونیوم کلراید Ammonium chloride 12125-02-9 ClH4N
اکسید آلومینیوم Aluminium oxide(alumina) 1344-28-1 Al2O3
آمونیوم بی فلوراید Ammonium bifluoride 1341-49-7 F2H5N
خاک دیاتومه
اسید بوریک Boric acid 10043-35-3 H3BO3
پتاسیم کربنات Potassium carbonate 584-08-7 K2CO3
براکس دکا هیدرات Borax (Setraborate decahydrate) 1303-96-4 Na2B4O7·10H2O
دکستروز Dextrose (D-glucose) C6H12O6
اوره Urea (carbamide) 57-13-6 CH4N2O
سدیم سولفات آنیدروس Sodium sulfate( sulfate of soda) 7757-82-6 Na2SO4
سدیم فلوراید Sodium fluoride 7681-49-4 NaF
سولفامیک اسید Sulfamic acid 5329-14-6 H3NSO3
منیزیم سولفات هپتا هیدرات Magnesium sulfate heptahydrate 10034-99-8 MgSO4.(7H2O)
منیزیم کلراید هگزا هیدرات Magnesium chloride hexahydrate 7791-18-6 MgCl2
منیزیم کربنات Magnesium carbonate MgCO3
نیکل کلراید هگزا هیدرات Nickel(II) chloride (hexahydrate) 7791-20-0 NiCl2·6H2O
منگنز سولفات مونو هیدارت Manganese sulfate monohydrate 10034-96-5 MnSO4.(7H2O)
سولفات مس پنتا هیدارت Copper(II) sulfate 7758-98-7 CuSO4
گلوکز Glucose C6H12O6
کلسیم کلراید دوآبه Calcium chloride (dihydrate) 10035-04-8 CaCl2
کلسیم کلراید Calcium chloride (anhydrous) CaCl2
کلسیم کربنات Calcium carbonate 471-34-1 CaCO3
کلسیم سولفات دی هیدرات Calcium sulfate (dihydrate) -Gypsum 10101-41-4 CaSO4
تری اکسید کرم (VI) Chromium trioxide (Chromic acid) 1333-82-0 CrO3
کبالت استات تتراهیدارت Cobalt(II) acetate (tetrahydrate) 6147-53-1 Co(C2H3O2)2
سیلیکاژل سفید Silica Gel (white) 112926-00-8 SiO2
سیلیکاژل آبی Silica Gel (Blue) 112926-00-8 SiO2
سیلیکون دی اکسید (سیلیس) Silicon dioxide(Quartz,Silica,Silicic oxide,Silicon(IV) oxide) 7631-86-9 SiO2
سدیم متا بی سولفیت Sodium metabisulfite 7681-57-4 Na2S2O5
سدیم فرو سیانید Sodium ferrocyanide 13601-19-9 Na4[Fe(CN)6]
سدیم ساخارین Sodium saccharin (benzoic sulfimide) 81-07-2 C7H5NO3S
دی استات سدیم Sodium diacetate 126-96-5 C4H7NaO4
بیکرومات سدیم Sodium dichromate 7789-12-0 Na2Cr2O7
سدیم آلومینات Sodium aluminate (Sodium aluminium oxide) 1302-42-7 NaAlO2
سدیم استات (آنیدروس) Sodium acetate 127‑09‑3 C2H3NaO2
پتاسیم سیترات tripotassium citrate 866-84-2 K3C6H5O7
سدیم پیروفسفات Tetrasodium pyrophosphate (sodium pyrophosphate) Na4O7P2
پتاسیم پرسولفات Potassium persulfate 7727-21-1 K2S2O8
بیکرومات پتاسیم Potassium dichromate(VI) 7778-50-9 K2Cr2O7
آمونیم پر سولفات Ammonium persulfate (APS) 7727-54-0 (NH4)2S2O8
اکسید آلومینیم (1µ) Aluminium oxide 1344-28-1 Al2O3
اگزالیک اسید Oxalic acid C2H2O4
استرانسیم کربنات Strontium carbonate 1633-05-2 SrCO3
سدیم لوریل سولفات (SLS) Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Sodium dodecyl sulfate(SDS) 151-21-3 C₁₂H₂₅OSO₂ONa
اروزیل 200 AEROSIL 200 ( fumed silica ) 112945-52-5
ا د ت آ دو سدیمی Ethylene Diamine Tetraacetic Acid DiSodium (EDTA NA2) 139-33-3 C10H14N2O8Na2
ا د ت آ چهار سدیمی Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Tetrasodium (EDTA.Na4) 64-02-8 C10H12N2O8Na4

دی اتیلن گلیکول Diethylene glycol (DEG) 111-46-6 C4H10O3
مونو اتیلن گلیکول Monoethylene glycol (MEG) 107-21-1 HOCH2CH2OH
متانول Methanol 67-56-1 CH₃OH
اتانول Ethanol 96% 64-17-5 C₂H₆O
تترا هیدروفوران Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9 C4H8O
ایزوپروپیل الکل Isopropyl alcohol 67-63-0 C3H8O
استون Acetone 67-64-1 CH₃COCH₃
اتیلن گلیکول Ethylene glycol (Ethane-1,2-diol) 107-21-1 C2H6O2
پلی سوربات 80 ( توئین 80) Polysorbate 80 ( Tween 80) 9005-65-6 C64H124O26
پلی سوربات 20 ( توئین 20) Polysorbate 20 (Tween 20) 9005-64-5 C58H114O26
متیل اتیل کتون Butanone (methyl ethyl ketone) (MEK) 78-93-3 C4H8O
سیکلوهگزانون Cyclohexanone 108-94-1 C6H10O
مونو اتانول آمین Monoethanolamine (MEA) 141-43-5 C2H7NO
دی اتانول آمین Diethanolamine (DEA) 111-42-2 C4H11NO2
تری اتانول آمین Triethanolamine (TEA) 102-71-6 C6H15NO3
گلیسرین Propane-1,2,3-triol (Glycerol) 56-81-5 C3H8O3


سیلیکا ژل Silica Gel (Granola) 112926-00-8 SiO2
کلسیم کلراید Calcium Chloride 10043-52-4 CaCl2.2H2O
منیزیم کلراید Magnesium chloride 7791-18-6 MgCl₂
دی کرومات سدیم Sodium dichromate 10588-01-9 Na2Cr2O7
سولفات آمونیوم Ammonium sulfate 7783-20-2 (NH4)2SO4
سولفات آلومنیوم Aluminum sulfate 10043-01-3 Al2(SO4)3
آمونیوم کلراید Ammonium chloride 12125-02-9 NH4Cl
دی کرومات پتاسیم Potassium dichromate 7778-50-9 K2Cr2O7
سولفات سدیم Sodium sulfate 7757-82-6 Na2SO4
سولفات روی Zinc sulfate 7733-02-0 ZnSO4
پتاسیم پر سولفات Potassium persulfate 7727-21-1 K2S2O8
سدیم بی کربنات Sodium bicarbonate 144-55-8 NaHCO3
سدیم هیدروکسید(سود پرک) Sodium hydroxide (caustic soda) 1310-73-2 NaOH
نیترات سدیم Sodium nitrate 7631-99-4 NaNO3
استات سدیم Sodium acetate 127-09-3 C2H3NaO2
اسید سیتریک Citric acid 77-92-9 C6H8O7
سدیم کربنات Sodium carbonate 497-19-8 Na2CO3
سدیم دی سولفیت Sodium disulfite (sodium metabisulfite) 7681-57-4 Na2S2O5
سدیم لوریل سولفات Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Sodium dodecyl sulfate(SDS) 151-21-3 C₁₂H₂₅OSO₂ONa
سدیم لورت سولفات (تگزاپن) Sodium laureth sulfate (SLES) Sodium lauryl ether sulfate (SLES) 9004-82-4 CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO 3Na
کربنات کلسیم Calcium carbonate 1-34-471 CaCO3
کربنات نیکل Nickel(II) carbonate 29863-10-3 NiCO3
کربوکسی متیل سلولز Carboxymethyl cellulose (CMC) 9000-11-7 Variable
هیدروکسی اتیل سلولز Hydroxyethyl cellulose (HEC) 9004-62-0 Variable

09104492897
09352559235

هیچ دیدگاهی برای این آگهی ثبت نشده است

اولین دیدگاه را شما برای این آگهی ثبت کنید

جهت ارسال دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید

  ثبت آگهی رایگان